Ładowanie...
FLO4, FLO2, pilot 2-kanałowy, 433.92 MHz, kod stały, pilot 4-kanałowy, 433.92 MHz, kod stały, nice flo

7varknrcf2783t8v01gkmt3480:7varknrcf2783t8v01gkmt3480