Regulamin sklepu

Regulamin sklepu.

Poniżej regulamin obowiązujący od 01.08.2016.

Sklep internetowy 
https://napedowy.com.pl/  działający pod adresem https://napedowy.com.pl/ prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAS TECH NIP: 5921628339 83-200 Starogard Gdański ul. Gryfa Pomorskiego 75
Punkt Sprzedaży 83-031 Łęgowo ul. Spacerowa 10

Słowniczek:

- Sklep - sklep internetowy działający pod adresem 
https://napedowy.com.pl/, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
- Sprzedawca –
P.H.U BAS TECH Krzysztof Osowski;
- Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
- Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
- Klient - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie;
- Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
- Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub za pomocą gotówki
- Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez
P.H.U BAS TECH Krzysztof Osowski przy magazynie, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

I. Postanowienia ogólne

1. Dane Sprzedawcy
Sklep internetowy 
https://napedowy.com.pl/ działający pod adresem https://napedowy.com.pl/ prowadzony jest przez P.H.U BAS TECH NIP: 5921628339 83-200 Starogard Gdański ul. Gryfa Pomorskiego 75 

- Siedziba "
P.H.U BAS TECH Krzysztof Osowski " znajduje się w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gryfa Pomorskiego 75, kod pocztowy 83-200;
- Magazyn "
P.H.U BAS TECH Krzysztof Osowski " znajduje się w 83-031 Łęgowo ul. Spacerowa 10;
- Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
telefonu +48 725 176 446 lub 536 931 840
poczty elektronicznej (email) 
automatykabrampomorskie@gmail.com 


II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. 

Sklep nie realizuje wysyłek zagranicznych. Prowadzimy sprzedaż tylko na terytorium Polski.

EN - Store not realized international shipping. We sell only on Polish territory.
DE - Store nicht realisiert ausländischen Sendungen. Wir verkaufen nur auf polnischem Gebiet.


2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową 
https://napedowy.com.pl/

3. Zamówienia są przyjmowane również:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
automatykabrampomorskie@gmail.com - telefoniczne pod numerem tel. +48 725 176 446 lub 536 931 840

4. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w 
https://napedowy.com.pl/ ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu, wybrać zakładkę „Załóż konto”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

8. Składając zamówienie Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów,
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
- oznaczenia adresu na który ma być wystawiona Faktura VAT czy paragon
- wyboru sposobu uregulowania płatności.


9. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży 
https://napedowy.com.pl/ przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
- zamówienie złożone sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu


11. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. II pkt 13 i 14 Regulaminu.

16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

17. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie 
https://napedowy.com.pl/ Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

18. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.

19. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 
https://napedowy.com.pl/ Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

III. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem 
automatykabrampomorskie@gmail.com lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie pod numerem +48 725 176 446 lub 536 931 840. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV. Ceny towarów i koszty dostawy

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie „Formy oraz koszty dostaw”.

V. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy

1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.

2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposoby dostawy i produktu na zamówienie.

- transport firmą kurierską, przewidywany czas dostawy: 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu wysyłki towaru.


6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

VI. Formy płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, w systemie przelew na konto bankowe

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:

- przedpłata na konto firmowe w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem transportu kurierskiego
- płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru przy magazynie w 83-031 Łęgowo ul Spacerowa 10;


3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

VII. Reklamacje i zwroty

1. Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

[Zwrot]

3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nie rozpakowanym, nieporysowanym, nie mających oznak użycia – w stanie nienaruszonym.

[Odstąpienie od umowy]

4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAS TECH

 

ul. Gryfa Pomorskiego 75
83-200 Starogard Gdański


6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

11. Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

W przypadku jeśli przy produkcie stoi klauzula :

ZAPLANUJ MĄDRZE ZAKUPY BO PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE I BRAK ZWROTÓW 

Nie zwracamy takich rzeczy jest to towar na specjalne zamówienie gdzie tylko ściągamy go pod klienta od dystrybutora, w takim przypadku drogi kliencie nie mamy możliwości też go zwrotu także zanim kupisz przemyśl dwa razy [Reklamacje]

13. Wszystkie produkty dostępne w sklepie 
https://napedowy.com.pl/