Warunki korzystania ze sklepu i strony

Warunki korzystania ze strony

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy:

    Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U BAS TECH z siedzibą w Starogardzie Gdański ul. Gryfa Pomorskiego 75.
    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy związanej z zakupem przez Państwa towarów i
usług w SERWIS IT (Art. 6 ust.1 pkt. b RODO) oraz do celów analitycznych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (Art. 6 ust.1 pkt. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności marketing, w
tym przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach, obsługi sprzedaży oraz usług posprzedażowych, w tym
rozpatrywania reklamacji, ustaleń, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu badania satysfakcji
klientów i określania jakości naszej obsługi, w celach archiwalnych, w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni)
produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów).
    Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak
również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora, w szczególności
współpracujące z P.H.U BAS TECH podmioty świadczące usługi kurierskie, informatyczne, ubezpieczeniowe, likwidacji szkód, prawne,
partnerzy handlowi których oferta uzupełnia naszą.
    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym
wypełniania obowiązków związanych z kontrolą podatkową oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy oraz roszczeń podatkowych.
    Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy
przetwarzali Państwa dane.
    Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest niezbędne do realizacji umowy związanej
z zakupem towarów i usług w P.H.U BAS TECH Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez P.H.U BAS TECH
tej umowy.
    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy P.H.U BAS TECH a Panem/Panią oraz w celu,

–   przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez P.H.U BAS TECH,

–   odpowiedzi na pytania,

–   obsługi procesu reklamacji,

–   w celu ewentualnego zawarcia umowy: handlowej,  obsługi serwisowej,

–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,

–   dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,

–   potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.